Bibliotheek

Welkom in de  bibliotheek  van Translink. Hier is informatie te vinden over het landelijke OV-gebruik, reizigersdata en het indienen van een verzoek om toegang te krijgen tot reizigersdata. 

Translink beheert OV-data die inzicht geven in reisbewegingen en het gebruik van producten en diensten. Met onze kennis en expertise interpreteren wij ruwe data tot waardevolle informatie en inzichten. Wij helpen OV-bedrijven, overheden en marktpartijen bij het ontwikkelen van beleid en producten. En ook bij het  oplossen van mobiliteits- en maatschappelijke vraagstukken.  

Inzicht bieden in OV-data kan alleen onder voorwaarden. Er moet rekening worden gehouden met de marktpositie van de verschillende partijen. Ook moet worden voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Hierbij staat de privacy van de reiziger vanzelfsprekend voorop. 

Onder ‘actueel inzicht’ staat alle informatie en tevens inspiratie om een informatieverzoek te kunnen indienen. 

Actueel inzicht!  

In deze tijden is er veel behoefte aan actuele en betrouwbare informatie. In deze informatiebehoefte wordt onder andere voorzien met bijgaand monitor waarop op dag, week en maandniveau het gebruik in het openbaar vervoer wordt getoond. 

Indienen van een verzoek tot informatie kan via data@translink.nl. Onze specialisten nemen zo nodig contact op om de informatiebehoefte zo scherp mogelijk te stellen; dat draagt bij een aan snellere doorlooptijd van het verzoek. Journalisten kunnen contact opnemen met onze woordvoerder Gerbrant Corbee

Let op: vanaf 1 januari 2023 geeft de OV-monitor de check-ins met de OV-chipkaart en de betaalpas of creditcard (OVpay). In de voorgaande jaren zijn alleen de check-ins met de OV-chipkaart weergegeven, dus zonder bijvoorbeeld losse kaartjes. Een vergelijking tussen beide tijdvakken gaat dus niet helemaal op.

Open data

Inspiratie

Handleiding 'Van aanvraag tot inzicht'

Je wilt ook bij Translink een informatieverzoek indienen. Maar hoe? En aan welke eisen moet worden voldaan? Dit document dient als handleiding voor het indienen van informatieverzoeken.

Handleiding

Loket Informatiehuishouding

Ook een informatieverzoek indienen? Dat kan! Het aanvraagformulier 'Indienen informatieverzoek' wordt hiervoor gebruikt.

Aanvraagformulier

Informatieverzoek - Landelijke Vervoermatrices

Bekijk hier het informatieverzoek vanuit ProRail voor de prognosemodellen voor mobiliteit in Nederland.

Zie voorbeeld

Inspiratie Informatieverzoek min. IenW - MaaS

Inspiratie vanuit een informatieverzoek van het ministerie IenW met oa als doel kennis voor de inzet van MaaS

Zie voorbeeld

Achtergrond

Check it out | Check-in en check-out gegevens

Translink heeft een Informatiehuishouding ontwikkeld voor het aanvragen van check-in en check-out gegevens. Maar wat voor informatie is dat eigenlijk?

Naar Check it out

Check-it-out | Reizigersdata

Translink en reizigersdata. Over rollen, kaders, dienstverlening en de vorderingen in informatievoorziening.

Naar Check it out

Voorbeeld | Standaard gegevensbestand

In dit voorbeeld wordt duidelijk uit welke elementen een gegevensbestand bestaat.

Naar voorbeeld

Toetsingscriteria

De toetsingscriteria voor de toetsing van ingestuurd informatieverzoeken. Deze toetsingscriteria worden aangepast wanneer nodig.

Toetsingscriteria

Gebruik en impact van data

Impact | Integrale visie Stationsgebied Haarlem

Een mooi voorbeeld van het gebruik van OV-chipkaartdata. Komen tot een gebiedsvisie!

Bijgaand het rapport

Position paper | Reizigersdata

De informatie die we kunnen en mogen delen, die delen we als Translink graag. Samen met vervoerders en overheden werken wij aan een open informatievoorziening over het OV. Hoe doen we dat?

Naar position paper

Loket informatiehuishouding

Informatiehuishouding 

Om het  openbaar vervoer zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren hebben de vervoerders behoefte aan inzicht in reispatronen van reizigers. Dit inzicht is ook belangrijk voor derde partijen, zoals overheden, die (openbaar) vervoer als taak hebben en zich inzetten voor de optimalisatie en verbetering van de dienstverlening aan burgers. Inzicht in de reispatronen wordt verkregen door statistisch onderzoek naar geaggregeerde reisgegevens, waarbij wet- en regelgeving rond privacy uiteraard voorop staan. We noemen dat ook wel de Informatiehuishouding. 

Doel datadienst Translink 

Het doel van de datadienst is de efficiëntie en effectiviteit van het openbaar vervoer in Nederland voor de reiziger te verbeteren. Losse ritten van reizigers worden gecombineerd tot reizen, waardoor reispatronen zichtbaar worden. Op basis van reispatronen wordt bijvoorbeeld het lijnenstelsel verbeterd en worden aansluitingen geoptimaliseerd. 

Informatieverzoek indienen

Heeft u een informatieverzoek, dan kunt u een aanvraag indienen. We beantwoorden informatieverzoeken met geaggregeerde gegevens. Het aggregeren van de gegevens is nodig om te voorkomen dat de onderzoeksbestanden herleidbaar zijn naar een individu/persoon. 

Het indienen van een informatieverzoek kan door onderstaand aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar data@translink.nl. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging.

Een informatieverzoek wordt beoordeeld als deze minimaal voldoet aan de volgende vastgestelde criteria: 

  1. De doelstelling van de Informatiehuishouding: het openbaar vervoer efficiënter en effectiever maken over vervoersmodaliteiten en concessiegrenzen heen, zodat daarmee de dienstverlening voor de reiziger wordt verbeterd. 
  2. De privacywetgeving: het informatieverzoek wordt getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
  3. De mededingingswetgeving: mogen de gevraagde gegevens samengesteld worden en met wie mogen deze dan vervolgens worden gedeeld? 
  4. De bedrijfsvertrouwelijkheid: bevatten de gevraagde onderzoeksbestanden bedrijfsvertrouwelijke informatie? 
  5. Het juiste gebruik: zijn de gegevens wel geschikt voor het gevraagde informatieverzoek? 

De Commissie Toetsing toetst het informatieverzoek tegen de criteria. Door toetsingscriteria worden zonodig aangepast door bijvoorbeeld nieuwe inzichten of aangepaste wetgeving. 

Verwerking data 

Stap 1: Pseudonimiseren 
De vervoerders slaan de transactiegegevens voor statistisch onderzoek op in een aparte database. Voordat ze de gegevens daarin opslaan, laten zij de gegevens pseudonimiseren. Bij dit pseudonimiseren worden de identificerende kenmerken in de gegevens versleuteld. Hierdoor zijn de gegevens niet zonder aanvullende informatie tot een persoon te herleiden. 

Stap 2: Informatieproducten 
Nadat de gegevens zijn gepseudonimiseerd laten de vervoerders onderzoeksbestanden maken. Deze bestanden en informatieproducten bevatten dus geen persoonsgegevens. Het gaat om een set ‘geaggregeerde’ statistische gegevens. Met die ‘geaggregeerde’, statistische onderzoeksbestanden kunnen informatieproducten gemaakt worden. 

Privacy

Bij de OV-chipkaart en Translink staat de privacy van kaarthouders voorop. Gegevens zijn bij ons in goede handen. Bovendien vinden we dat privacy draait om vrijheid en de mogelijkheid zelf te beslissen hoe je persoonsgegevens worden gebruikt en door wie. Translink verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is. We verwerken gegevens niet voor marketingdoeleinden en we sturen geen aanbiedingen van producten of diensten.